Bio

Milan Paľa (born 1982), a violinist of Slovak extraction, is one of the most distinctive personalities on the contemporary music scene. His unique style of playing is unmistakable and experts justifiably rank him among the world’s top performers of the younger generation. During his studies at the Ján Levoslav Bella Conservatory in Banská Bystrica, at the University of Music and Performing Arts in Vienna and the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, Milan Paľa won numerous awards and attracted international attention in European competitions. At that time he also took international master classes in Zurich (with Vladimir Spivakov and Jean Guillou) and, in a private class with Semyon Yaroshevich, became acquainted with the legendary Russian school of David Oistrakh. However, it was his cooperation with composers that, according to Milan, profoundly influenced his musical expression.

A close relationship and creative collaboration with such composers as Jean Guillou, Evgeny Irshai and František Gregor Emmert resulted in a string of works “made-to-measure” for the young violinist, who at the same time expanded his performance skills to a point far beyond the limits of the ordinary.

A violinist who is also a virtuoso of the viola, Milan Paľa is in demand for first performances of new works, and he has premiered a large number by such composers as Jean Guillou, Evgeny Irshai, František Gregor Emmert, Marián Lejava, Christophe Sirodeau, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, Ivan Josip Skender, Ante Knešaurek, Adrián Demoč, Tõnu Kõrvits, Daniel Matej, Lena Sierova and Wolfgang Bauer. In recent years he has performed for audiences at several prestigious events showcasing new music, of which the most important included the ISCM World New Music Days 2013, the 28th Music Biennale Zagreb (2015), Arcus Temporum (Pannonhalma, Hungary), the Melos-Ethos International Festival of Contemporary Music (Bratislava, Slovakia) and the Hradec Králové Music Forum (Czech Republic, 2013), where he played the Violin Concerto by the Finnish composer, Esa-Pekka Salonen. In April 2017, he performed at the 29th Music Biennale Zagreb, this time in Harrison Birtwistle’s Concerto for Violin and Orchestra under the baton of Pierre-André Valade.

A very busy concert artist, Milan Paľa commands a broad repertoire. His career as a soloist has led him to cooperation with conductors such as Theodor Guschlbauer, Howard Arman, Alexander Cernusenko, Leoš Svárovský, Andreas Sebastian Weiser, Peter Gribanov, Jakub Hrůša, Ondrej Lenárd and Marián Lejava.

A major project of the “enfant terrible of the solo violin”, as Milan Paľa was once described in an interview, has been to record the complete works for solo violin by Slovak composers, entitled Violin Solo 1-5. For this momentous undertaking he received multiple awards, including the Prize of the Minister of Culture of the Slovak Republic (2014), the Frico Kafenda Prize (2015) and the Ľudovít Rajter Prize (2009). The last award for young Slovak musicians has so far been given to only three performers. Milan Paľa was the second laureate, and received the award not just for his exceptional performing skills but also for his unique approach to Slovak music. In 2014 he was awarded the Tatra banka Foundation Prize for his recording of Slovak Violin Concertos with the Slovak Radio Symphony Orchestra conducted by Mário Košík.

Milan Paľa’s continuously expanding discography contains many works of the world’s violin repertoire. With pianist Ladislav Fanzowitz, he is committed to recording the complete sonatas for violin and piano by major composers, with works by Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Eugen Suchoň and Edvard Grieg having been published so far. Their most recent recording (2017) features Dmitri Shostakovich’s Sonata for Violin and Piano, Op. 134, and Sonata for Viola and Piano, Op. 147. A result of the inspiring cooperation of many years between Milan Paľa and the conductor and composer Marián Lejava is their critically acclaimed recording of violin concertos by Alban Berg and Karol Szymanowski with the Slovak Radio Symphony Orchestra. The recording, which received the Radio Head Award in 2016, has met with favourable response internationally.

A new, unique instrument – a five-string violin – occupies a special place in Milan Paľa’s creative output. Dubbed “milanolo”, it is a concert instrument that brings a lower, viola register to the violin, and is the first of its kind. It was created in 2013 at the workshop of the Bursík family of violinmakers in Brno, and bears the name of the performer for whom it was conceived. A special CD presenting the instrument in works by European composers created specifically for the occasion has been issued under the simple title, MILANOLO.

Milan Paľa (1982), pôvodom slovenský huslista, je jednou z najvýraznejších postáv dnešnej hudobnej scény. Unikátnosť jeho hry je neprehliadnuteľná a odborná verejnosť ho právom radí medzi elitu svetových interpretov mladej generácie.

Už počas obdobia štúdia na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici, neskôr Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien a Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU) získaval Milan Paľa rad ocenení a neprehliadnuteľnú medzinárodnú pozornosť na európskych súťažiach. V tom čase sa tiež pravidelne zúčastňoval medzinárodných majstrovských kurzov v Zürichu (Vladimir Spivakov, Jean Guillou), v súkromnej triede Semjona Yaroshevicha sa zase oboznámil s legendárnou ruskou školou Davida Oistracha. Bola to však spolupráca so skladateľmi, ktorá mala podľa Milanových vlastných slov zásadný vplyv na formovanie jeho hudobného prejavu.

Blízky vzťah a úzka tvorivá spolupráca so skladateľmi ako Jean Guillou, Jevgenij Iršai a František Gregor Emmert  vyústila k vzniku množstva skladieb „šitých na mieru“ mladému huslistovi, ktorý medzičasom rozširoval svoje interpretačné schopnosti až k bodu, kedy jeho hra ďaleko presiahla zvyčajné limity.

Ako huslista, ktorý rovnako majstrovsky ovláda aj hru na viole, je v súčasnosti Milan Paľa vyhľadávaným interpretom pre uvádzanie nových diel. Má za sebou veľké množstvo premiér skladieb súčasných autorov (Jean Guillou, Jevgenij Iršai, František Gregor Emmert, Marián Lejava, Christophe Sirodeau, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, Ivan Josip Skender, Ante Knešaurek, Adrián Demoč, Tõnu Kõrvits, Daniel Matej, Lena Sierova, Wolfgang Bauer a ďalší). V posledných rokoch sa predstavil na viacerých prestížnych pódiách v oblasti novej hudby, z ktorých medzi najvýznamnejšie patrí ISCM World New Music Days 2013, 28. Muzički Bienale Zagreb (2015), Arcus Temporum (Pannonhalma, Maďarsko), Melos-Ethos International Festival of Contemporary Music (Bratislava, Slovensko) či Hudební fórum Hradec Králové v roku 2013, na ktorom uviedol Husľový koncert fínskeho autora Esa-Pekka Salonen. V apríli 2017 vystúpil na 29. Muzički Bienale Zagreb, tentokrát v Koncerte pre husle a orchester Harrisona Birtwistlea pod taktovkou Pierre-André Valade.

Ako mimoriadne aktívny koncertný umelec disponuje bohatým repertoárom v oblasti koncertantnej literatúry. Dráha sólistu ho priviedla k spolupráci s dirigentmi ako Theodor Guschlbauer, Howard Arman, Alexander Cernusenko, Leoš Svárovský, Andreas Sebastian Weiser, Peter Gribanov, Jakub Hrůša, Ondrej Lenárd či Marián Lejava.

„Enfant terrible sólových huslí“, ako bol raz Milan Paľa v rozhovore nazvaný, je autorom unikátneho, rozsiahleho projektu nahrávok kompletnej slovenskej tvorby pre sólové husle Violin solo 1 – 5. Za tento historický počin mu bolo na Slovensku udelených niekoľko ocenení Cena ministra kultúry SR (2014), Cena Frica Kafendu (2015) a Cena Ľudovíta Rajtera (2009). Táto cena pre mladé osobnosti slovenskej hudby bola odovzdaná doposiaľ len trom interpretom. Milan Paľa je druhým nositeľom tejto ceny, ktorú získal nielen za výnimočné interpretačné schopnosti, ale i za svoj ojedinelý prístup k slovenskej hudobnej tvorbe. V roku 2014 získal Cenu Nadácie Tatra banky za umenie za nahrávku Slovak Violin Concertos v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského Rozhlasu pod vedením Mária Košíka.

Neustále sa rozširujúca diskografia Milana Paľu obsahuje aj diela svetovej literatúry. S klaviristom Ladislavom Fanzowitzom sa venujú nahrávaniu kompletných sonát pre husle a klavír rôznych svetových autorov – doposiaľ boli vydané husľové sonáty Johannesa Brahmsa, Ludwiga van Beethovena, Eugena Suchoňa a Edvarda Griega. Najnovším titulom je nahrávka Sonáty pre husle a klavír op.134 a Sonáty pre violu a klavír op.147 Dmitrija Šostakoviča (2017). Čerstvým výsledkom dlhodobej podnetnej spolupráce s dirigentom-skladateľom Mariánom Lejavom je kritikou vysoko hodnotená nahrávka husľových koncertov Albana Berga a Karola Szymanowského so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu. Táto nahrávka, ktorá nedávno získala cenu Radio Head Awards 2016, vzbudzuje medzinárodné ohlasy.

Samostatné miesto v tvorbe Milana Paľu zaujíma unikátny nový nástroj – päťstrunové husle „milanolo“. Tento jedinečný nástroj koncertných parametrov obohatený o spodný violový register je prvým svojho druhu. Vznikol v roku 2013 v rodinnom Ateliéri Bursík v Brne a nesie meno podľa interpreta, pre ktorého bol zhotovený. Nástroj je predstavený na samostatnom CD v dielach európskych skladateľov skomponovanými špeciálne pre túto príležitosť s jednoduchým názvom – MILANOLO.

Milan Paľa (nacido en 1982), violinista de origen eslovaco, es una de las personalidades más destacadas de la escena musical contemporánea. Su estilo es único e inconfundible, los expertos lo mencionan como un excepcional violinista de nuestra época y  uno de los mejores artistas jóvenes del mundo. Realizó sus estudios en el Conservatorio Ján Levoslav Bella de Banská Bystrica, en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena y en la Academia Janáček de Música y Artes Escénicas en Brno. Milan Paľa  ha ganado numerosos premios y su interpretación en competencias europeas  ha sido foco de la atención internacional. Tomó clases en Zurich (con Vladimir Spivakov y Jean Guillou) y, en una clase privada con Semyon Yaroshevich. Se familiarizó con la legendaria escuela rusa de David Oistrakh, sin embargo, la colaboración con compositores, que, según Milán, ha logrado influir profundamente en su expresión y desarrollo musical.

La  estrecha relación y colaboración creativa con compositores como Jean Guillou, Evgeny Irshai y František Gregor Emmert han dado fruto a una serie de obras para el virtuoso violinista “a la medida“. Que al mismo tiempo, amplió sus habilidades de interpretación hasta un punto sublime “Más allá de los límites de lo ordinario”.

Violinista, virtuoso de la viola, Milan Paľa es demandado para la premier de nuevas obras, y ha estrenado piezas a un gran número de compositores reconocidos en el ámbito de la vanguardia de la creación europea tales como Jean Guillou, Evgeny Irshai, František Gregor Emmert, Marián Lejava, Christophe Sirodeau, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, Ivan Josip Skender, Ante Knešaurek, Adrián Demoč, Tõnu Kõrvits, Daniel Matej, Lena Sierova y Wolfgang Bauer. En los últimos años, se ha presentado en varios conciertos de prestigio interpretando en un máximo nivel  música nueva, entre los que destacan:

  • ISCM  “ Días Mundiales de la Nueva Música” 2013,
  • La 28ª Bienal de Música de Zagreb (2015),
  • Arcus Temporum (Pannonhalma, Hungría)
  •  Ethos “Festival Internacional de Música Contemporánea” (Bratislava, Eslovaquia)
  •  y el Hradec Králové Music Forum (República Checa, 2013), donde interpretó el Concierto de Violín del compositor finlandés Esa-Pekka Salonen.

En abril de 2017, actuó en la 29ª Bienal de Música de Zagreb, en esta ocasión, con el Concierto para Violín y Orquesta de Harrison Birtwistle bajo la batuta de Pierre-André Valade.

Un artista de conciertos muy ocupado, Milan Paľa tiene un amplio repertorio. Su carrera como solista lo ha llevado a colaborar con directores como: Theodor Guschlbauer, Arman,  Alexander Cernusenko, Leoš Svárovský, Andreas Sebastian Weiser, Peter Gribanov, Jakub Hrúša, Ondrej Lenárd y Marián Lejava.

Uno de los grandes proyectos del  “enfant terrible of the solo violin”,( el tremendo infante del violin solo), como se le describió en una entrevista a Milan Paľa, ha sido grabar las obras completas de violín solo de los compositores eslovacos, tituladas Violin Solo 1-5. Por este importante proyecto recibió múltiples premios, entre ellos: el Premio del Ministro de Cultura de la República Eslovaca (2014), el Premio Frico Kafenda (2015) y el Premio Ľudovít Rajter (2009). Éste último galardón se a dado hasta ahora, solamente a 3 jóvenes interpretes eslovacos. Milan Paľa fue el segundo ganador, y recibió el premio no sólo por sus excepcionales habilidades de ejecución, sino también por su enfoque único de la música eslovaca. En 2014 recibió el premio de la Fundación Tatra banka por su grabación de los conciertos de violín de compositores eslovacos junto con la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca dirigida por Mário Košík.

La discografía de Milan Paľa se encuentra en constante expansión, contiene un extenso repertorio internacional de violín. Con el pianista Ladislav Fanzowitz, se ha comprometido grabar las sonatas completas para violín y piano de los principales compositores como: Johannes Brahms, Ludwig van Beethoven, Eugen Suchoň y Edvard Grieg. Su grabación más reciente (2017) incluye la Sonata para violín y piano de Dmitri Shostakovich, op. 134, y Sonata para Viola y Piano, op. 147. El resultado del trabajo y dedicación de varios años de la estrecha cooperación entre Milan Paľa y el director y compositor Marián Lejava,  es la aclamada grabación de los conciertos para violín y orquesta  de Alban Berg y Karol Szymanowski con la Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca. La grabación fue galardonada con el premio  “Radio Head” en  2016 y ha encontrado reconocimiento de la crítica internacional.

Las manos del maestro Pala y su virtuoso y único estilo de interpretación estallan en un instrumento nuevo y único – un violín de cinco cuerdas – ocupa un lugar especial en la producción creativa de Milan Paľa. Apodado “Milanolo“, es un instrumento de concierto que aporta un bajo registro de viola al violín, y es el primero de su tipo. Fue creado en 2013 en el taller de la familia Bursík de violinistas en Brno, y lleva el nombre del artista para el que fue concebido. Un CD especial presentando el instrumento en obras de compositores europeos creadas específicamente para la ocasión, ha sido publicado bajo el título simple de: MILANOLO.

Algunas de las cualidades excepcionales de Milan Pala se pueden ver en el documental de la Televisión Checa del año 2012. Este documental está dedicada a los mejores jóvenes intérpretes checos de la música clásica, a lo largo del documental, podemos disfrutar de las obras sublimes de J. Irshaye, A. Schnitke y J. Guillou.